Overslaan en naar de inhoud gaan

Rechten en plichten voor eigenaars van appartementsgebouwen, syndici en projectontwikkelaars

beeld rechten en plichten appartementsgebouw

Dit stuk overloopt wat er voor eigenaars van appartementsgebouwen, syndici en projectontwikkelaars belangrijk is om te weten bij de uitrol van FTTH in hun straat (indien dit tegen hun appartementsgebouw is) en de aansluitingen in het gebouw. Er zal ook een korte schets gegeven worden van de geldende verplichtingen wanneer u een nieuwbouw plant of een (aanzienlijke) renovatie wilt uitvoeren. 

Op de pagina “eigenaars van huizen” wordt specifiek uitgelegd wat de rechten en plichten zijn van eigenaars van huizen en appartementen.

Uitrol in de straat?

Operatoren hebben het recht om kosteloos kabels aan te leggen op gevels van gebouwen voor de uitrol van hun netwerk. De aanleg zelf kunt u, als eigenaar, in principe dus niet weigeren (zie artikel 99 van de wet van 21 maart 1991 voor een uitgebreide omschrijving van de rechten en plichten). Hetzelfde geldt voor onderhoudswerk aan deze kabels.

Het gevelrecht geldt voor elke operator en kan, in beginsel, niet geweigerd worden tenzij het gebouw bijvoorbeeld geklasseerd is en er specifieke regels gelden. Het loutere feit dat een andere operator al glasvezel heeft uitgerold op façade, kan dus niet gebruikt worden om een nieuwe aanleg te weigeren.

De operatoren hebben echter wel de verplichting om u vooraf te informeren over de plaats en wijze van de uitvoering van de werken. U hebt bovendien het recht om protest aan te tekenen indien u onvoldoende informatie hebt ontvangen of u niet akkoord bent met de voorgestelde uitvoering. De operator kan daarna proberen om in dat geval toch nog een akkoord te vinden.

Bij blijvende onenigheid moet de operator u een aangetekend schrijven sturen met een duidelijke omschrijving van de voorgenomen plaats en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden. Hiertegen kunt u protest aantekenen bij het BIPT. Dit moet binnen acht dagen na de ontvangst van het aangetekend schrijven van de operator gebeuren en moet gemotiveerd worden. Dit zorgt ervoor dat de operator niet mag doorgaan met de geplande werken totdat het BIPT er een besluit over genomen heeft.

Dit wil echter niet zeggen dat u achteraf geen werk meer zou kunnen uitvoeren waardoor de kabels verplaatst moeten worden (de werkzaamheden mogen wel niet enkel dat doel hebben). U moet de operator hiervoor twee maanden voor de aanvang van de werkzaamheden via aangetekende brief verwittigen. De kosten voor de verplaatsing van de kabels worden dan betaald door de operator.

Appartementsgebouw voorzien van toegangspunt en fysieke binnenhuisinfrastructuur

Er bestaat een verplichting (de Broadband Cost Reduction Directive, zie pagina over de BCRD voor meer informatie) die bij nieuwbouw en grondige renovaties oplegt dat men moet zorgen dat het gebouw breedbandklaar is. Dat betekent dat het gebouw moet worden uitgerust met een toegangspunt en fysieke binnenhuisinfrastructuur tussen het toegangspunt van het gebouw en het netwerkaansluitpunt van de appartementen. Op deze verplichting kunnen uitzonderingen bestaan, afhankelijk van de keuzes van de bevoegde gewestelijke overheden, zie de Vlaamse, Waalse en Brusselse regelgeving.

Met fysieke binnenhuisinfrastructuur wordt infrastructuur bedoeld waarin of waarlangs de operator zijn kabels kan leggen; dit zijn dus typisch kabelgoten waarin de kabels op gemakkelijke wijze kunnen worden getrokken.

Het toegangspunt van het gebouw is de locatie waar het netwerk van de telecomoperator het appartementsgebouw binnenkomt (vaak een kelder of technische ruimte) en waar de operatoren eenvoudig hun aansluitingen naar de verschillende appartementen kunnen beheren.

Het netwerkaansluitpunt is het punt waar de kabel het appartement van de eindgebruiker binnenkomt. Dit wordt verduidelijkt op onderstaande figuur.

schema definities BCRD appartementsgebouw

De verplichting voor de aanwezigheid van een toegangspunt en fysieke binnenhuisinfrastructuur is steeds van toepassing, ook al legt de gemeente de voorwaarde niet uitdrukkelijk op in de afgegeven vergunning. Het is dus niet nodig dat de voorwaarde in de vergunning wordt ingeschreven.  

Toegang verlenen tot toegangspunt en fysieke binnenhuisinfrastructuur

Elke operator heeft het recht zijn netwerk uit te rollen tot aan het toegangspunt (volgens de Broadband Cost Reduction Directive): in de Belgische wetgeving valt dit onder artikel 100 van de wet van 21 maart 1991, die stelt dat alle werk aan kabels en bijbehorende uitrustingen in, tegen en op gebouwen, met het oog op de aansluitingen op het netwerk van de operator in die gebouwen, moet worden toegestaan door de eigenaar, tenzij deze bereid is de meerkosten van een tegenvoorstel te dragen.

Ook heeft elke operator het recht op toegang tot alle bestaande binnenhuisinfrastructuur, zie deel hierna.

Recht op gebruik van gemene delen van het appartementsgebouw voor een individuele aansluiting

Elke operator van een netwerk, alsook elke eigenaar van een individueel appartement heeft het recht om op zijn kosten in de gemene delen of tot in het appartement glasvezel aan te (laten) leggen, wat betekent dat de gemene delen van het appartementsgebouw hiervoor mogen gebruikt worden. Voorwaarde is dat de aanleg een optimalisatie van de infrastructuur betekent en dat de mede-eigenaars geen financiële lasten hiervoor moeten dragen.

De stappen zijn:

 • Minstens twee maanden voor aanvang van de werkzaamheden een aangetekende brief versturen aan de mede-eigenaars of indien er een syndicus is aan deze laatste;
 • Beschrijving van de voorgenomen werken en een rechtvaardiging van de optimalisatie van de voorgenomen infrastructuur;
 • Mede-eigenaars kunnen besluiten om de werkzaamheden gemeenschappelijk uit te voeren. In dat geval moeten de werkzaamheden aanvangen binnen 6 maanden na ontvangst brief;
 • Mede-eigenaars kunnen verzet aantekenen binnen 2 maanden na ontvangst van de brief op voorwaarde dat:
  • er zich reeds dergelijke infrastructuur in de betrokken gemene delen in het gebouw bevindt, of;
  • de werkzaamheden belangrijke schade veroorzaken op het vlak van het uitzicht van het gebouw of de gemene delen, het gebruik van de gemene delen, de hygiëne of de veiligheid ervan, of;
  • er geen optimalisatie van de infrastructuur is, of;
  • de geplande werkzaamheden de financiële lasten verzwaren.
Doelgroepen :